Đô Thị

Truyện đô thị cũng có thể nói là truyện hiện đại, nhưng truyện viết dựa trên bối cũng vùng thành thị, thành phố. Câu chuyện sẽ rất gần gũi bình dị.