Cổ Đại

Truyện cổ đại được lấy bối cảnh ở hiện đại, nhân vật có thể là lớn lên ở xã hội cổ đại hoặc cũng có thể xuyên không, trở thành người cổ đại.